رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تغییر دیدگاه‌های دولت در چهار دهه اخیر مبنی بر بزرگ شدن بدنه دولت و متورم شدن بی‌اندازه آن، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را به شدت کاهش داده است.