جمعی از جوانان ارومیه در حاشیه رزمایش خدمت اقدام به برپایی اردو جهادی ارومیه در یکی از مناطق حاشیه ارومیه کردند.