پوری حسینی باوجود تخلفات متعدد در زمان ریاست او تأکید کرد علت برکنار نشدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی جریان‌های سیاسی است.