اگر وجود ناظران پزشک در نظام پزشکی را به عنوان یک انحصار و عملا مانع از برخورد واقعی با پرشکان بدانیم آیا نمی توان همین دلیل، یعنی تعارض منافع را دلیل عدم برخوردئ نمایندگان مجلس با سایر نمایندگان متخلف بدانیم؟ آیا تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی معنا نخواهد داشت؟