مورد دیگری که معمولاً به ذهن رأی دهندگان خطور نمی‌کند این است که چه میزان ممکن است دموکراسی ضرر داشته باشد و چه میزان ممکن است اعطای قدرت به شهروندان خطرناک باشد.