فرانسه پیوسته در دومینوی  بازی  پلیس خوب پلیس بد ، تلاش کرده است تا ایران را همچنان به صورت یک طرفه به برجام متعهد نگه دارد و با خرید زمان تلاش کرده است تا با ابزار های مثل نفوذی ها ف وعده ها ، مکانیزم مالی اینستکس  و ...  اهداف آمریکا را در ایران پیاده کند .