ساختمان که ساخته شد، اول چیزی را که جمع می کنند داربست است چون ساختمان را زشت می کند! اصلاح طلبان حداکثر می توانند ‘داربست های سلطه امریکا بر ایران’ باشند، نه بیشتر!