دیدار خادمیاران فاطمی ارومیه از سرای سالمندان در چهارچوب همدلی و مودت با استقبال سالمندان گرامی همراه شد .