رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت:همانگونه که شهید امینی در طول زندگی خود مظلوم بود امروز هم در معرفی شهید امینی به جوانان کوتاهی شده است و شعارهای " مرگ بر امینی" در دیوارهای شهر ارومیه باقی است.