رئیس جهاد کشاورزی آذربایحان‌غربی گفت: روزانه بیش از دو هزار تن سیب آذربایجان‌غربی به کشورهای روسیه، افغانستان، پاکستان و عراق صادر می شود