در حالی رئیس جمهور روحانی وعده ارزانی ۲۰ درصدی اجناس را داده است که هنوز وعده پوچ برجام برگرده ی مردم سنگینی می نماید و آنها در ماههای اخیر تورمی ۳۰۰ درصدی را تحمل می نمایند.