اختیارات دولت در این زمینه بسیار است و سهم دولت در اقتصاد بالای ۸۰ درصد است لذا به راحتی می‌تواند مدیریت کند. کمااینکه در بحث مربوط به ارز هم همین طور بود و حجم بسیار زیادی ارز در اختیار دولت است چون حاصل فروش و صادرات نفت و مشتقات نفتی است.