روحانی ضمن اینکه دوباره حمله به شورای نگهبان را  کلید زد؛ در اقدامی عجیب ارز ۴۲۰۰ را به رهبر معظم انقلاب ربط داد و بعد از او نیز اسحاق جهانگیری در اظهاراتی قابل تامل به دروغ مدعی شد که رهبر معظم انقلاب تصویب لوایح FATF و CFTرا تایید کرده اند!