طباطبایی گفت: در دفتر امور اجتماعی ۵۷۹ سازمان مردم نهاد ثبت نام کرده‌اند که این تعدا تا آخر این ماه به ۶۰۰ ثمن خواهد رسید و همه این سازمان‌ها در چهل سالگی انقلاب باید پای کار امده و پیروزی‌های این چهل سال را به مردم تبیین کنند.