دولت جمهوری آذربایجان انعکاس اخبار و تهیه و پخش عکس و تصویر از مراسم های عزاداری حسینی را طی نه روز نخست ماه محرم بطور غیررسمی و اعلام نشده ، ممنوع کرده است.