یک سال پس از اتفاقاتی که برای چند فرد به ظاهر فعال در حوزه محیط زیست افتاده، فرصتی خوبی است تا به بررسی آن ها بپردازیم.