امام راحل بازاریان را یکی از بازوان جامعه عنوان کردند بنابراین باید این صنف را یکی از نعمت‌های بزرگ حساب کرد که امام راحل در مدح آنها این گونه بیان کردند.