سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ابراز تمایل برخی از کشورها برای میانجیگیری میان ایران و امریکا گفت: امریکا با موجودیتی به نام ایران و ملت ایران مشکل دارد و با این گونه میانجیگری‌ها مشکل حل نمی‌شود.