برخی از محققین ادعا میکنند که انفجارهای اخیر در پادگان الصقر در جنوب بغداد نیز توسط هواپیماهای جنگنده اف-۳۵ ارتش اسرائیل انجام شده است. حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد، رونمایی از سامانه دفاع هوایی جدید ایران پیام واضحی برای تلآویو خواهد داشت.