اظهارات جهان پور علیه چینی ها که در روزهای کورنایی گذشته به طور سخاوتمندانه ای به کشورهای مبتلا و به خصوص ایرن کمک نموده است، با واکنش منفی شدید کاربران فضای مجازی و برخی چهره های سیاسی مواجه شد.