اگرچه حدود دو ماه از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ سپری شده است، اما پس لرزه ها و پیام‌های آشکار و پنهان این کنفرانس بین المللی همچنان مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.