به گزارش فاطر۲۴ ، زائران ترکیه ای و نیز اتباع سایر کشور ها  از طریق مرز بازگان وادر کشور شدند تا با عبور از ایران  و اظ طریق شلمچه به عراق رفته و در راهپیمایی اربعین شرکت کنند . در این میان  مسئولیت استقبال از زائران ترکیه ای واتباع اروپایی در مرز بازگان را موکب […]