سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) راهپیمایی اربعین حسینی (ع) را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد.