برنامه «برفکی» وضعیت اقتصادی و اعلام حبابی بودن آن و وزیری که مشکل ناخن دستش باعث شد از حضورش در محل کار حاضر نشود را سوژه این قسمت خود قرار داده است.ناخن اقای وزیر این روز ها سوژه رسانه ها و افراد شده است . ماجرایی که در کنار حباب بازار واکنش های طنز آمیزی داشته است.