نقطه عطف این بازگشت به ساحت قدرت در ذهن ناطق نوری جایی بود که وی از سمت سابق خود استعفاء می دهد.