دبیر شورای نگهبانتاکبد کرد : ما کار خودمان را کردیم و اینک نوبت مردم است.وی افزود : مردم به نامزدهایی که دروغ می‌گویند رای ندهند.