بی تردید، رشد و بالندگی آموزش و پرورش کشور در گرو حفظ ومصون ماندن از افاتی مانند سیاست زدگی، سطحی نگری، خودبسنده گری درتفکر، شتابزدگی وبی اعتنایی به عقلانیت سازمانی و دانش تربیتی است.