«سارینا بابایی» فرانخبه ۱۲ ساله با آ نکه در پایه هشتم تحصیل می کند، با تحقیق در علم بیونیک در پزشکی تلاش می کند تا کلیه و سایر اندام بدن را کشت کرده و بسازد؛ ضمن اینکه نگارش سه جلد کتاب در حوزه پزشکی و طراحی تست هوش، از جمله افتخارات اوست.