چرا ما باید همیشه فقط در محرم نذری بدهیم و این موضوع در زمان ها و حتی اعیاد سال نیز اقدام به دادن نذری نمی کنیم .