رنجبر گفت: ۱۳ اثر تولیدی صنایع دستی استان موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شدند.