عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اتهام زنی های اصلاح طلبان به مدیریت جهادی گفت: کسانی از عملکرد شهرداری سابق انتقاد میکنند که خودشان طی دوسال گذشته با وجود شعار یک دستی در شورا و امکانات زیاد هیچ کارنامه مثبتی ندارند.