عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: رکن اصلی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب مجلس شورای اسلامی است.