آخرین نقشه پراکندگی کرونا در جهان و تغییرات و توزیع جغرافیایی آن در کشور های مختلف نشان از شدت وضعیت بیماری دارد .