نماهنگ سید مسافر در وصف شهید محمد جعفر حسینی (ابو زینب)