نمایشگاه دستاوردهای رزمندگان اسلام در ۸ سال جنگ تحملیی در ارومیه گشایش یافت .