به گزارش فاطر۲۴، با ۹ سال سابقه کار خبری و این ادعا که چشم بینا جامعه هستم که اگر نابینا می گفتند سزاوار بود همیشه خودم را سرزنش می کردم که “بابا والله پیس ایشدی” من حتی از جلوی کتابفروشی رد نمی شوم تا حداقل عنوان چند کتاب و نویسنده را برای روز مبادا حفظ […]