متأسفانه در روزهای اخیر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با برخوردی سهل‌انگارانه و ساده اندیشانه ضمن مخالفت با لغو این اجرا با رویکردی منفعلانه گفت: از گوشه‌های تبریز تا پرده‌های ترابزون که در تالار شمس اجراشده است حاوی موارد نامناسبی است و درنهایت نمایشنامه به شکل مثبتی هم پایان پیدا نمی‌کند.