باید توجه داشت که جایگزین کردن نوشابه های رژیمی به جای نوشابه های معمولی، انتخاب مناسبی برای پیشگیری و کنترل چاقی نیست.