امام جمعه ارومیه با اشاره به فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی گفت: دشمنان نظام برای تاثیرگذاری بر روی فرزندان، نمادهای غربی بر لوازم آموزشی درج کرده‌اند و توزیع می کنند.