جایی که نور هست ولی آفتاب نیست. ارائه یک راه حل ساده برای کمک به نیازمندان با مت های امروزی پیشنهاد می شود .