‌باید برای مدیران ایرنا و همچنین مدیران وزارت ارشاد تاسف خورد که اجازه می دهند از بیت المال و تریبون انقلاب اسلامی علیه انقلاب اسلامی استفاده شود.