نیروهای خسته گردان 8 با استقرار در سنگرهای پشت خاکریز منتظر بازگشت به عقب و استراحت و رفع خستگی بودند که سردار مهدی باکری با بیسیم به فرمانده گردان(شهیدحمیدباکری)اطلاع دادند که اعزام نیروهای جایگزین به تعویق افتاده و آنها باید نگهبانی و مراقبت ازمناطق به دست آمده را ادامه دهند. بچه‌ها در نهایت ...