نیروهای یمنی در یک کمین در مسیر مزدوران سعودی در شهرستان مقبنه در استان تعز، شماری از آنها را به هلاکت رساندند.