آش تحلیل های پساجوکری آنقدر شور شده که کم مانده کشته شدن هابیل توسط قابیل را هم گردن جوکر بیاندازند.