فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش گفت: با دفاع مقدس هیمنه پوشالی و شکست ناپذیری دشمن فرو ریخت.