کشیش کلیسای شرق آشور ننه مریم ارومیه گفت: ادیان الهی جز محبت کردن به همدیگر نیست و باید ما به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم .