به گزارش فاطر ۲۴ ، رفتن سیف از ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد واکنش مثبت بازار ارز را به همراه داشت، واکنشی که می‌توان آنرا «احساس مثبت» به نسیم تغییرات در کابینه دانست. اما حواشی این تغییر مهم را نباید دست کم گرفت؛ حواشی از جنس شک و تردید در ادامه حرکت قطار تغییرات در دولت یا […]