در این هفته همیاری ارومیه با اختلاف دوگل و دون گل زده نتیجه را به ملوان واگذار گرد تا نگرانی در مورد این تیم فوتبال ادامه داشته باشد .