سامانه قوی بارشی از هفته آینده وارد آذربایجانغربی می شود.