سرپرست جهاد کشاورزی بوکان گفت: برای اشتغال زنان روستایی و توسعه مشاغل خانگی روستایی ۶۰۰ میلیون ریال وام اشتغالزایی در اختیار این قشر در این شهرستان قرار گرفت.